Onderwijs voor ieder kind!

Sommige kinderen leren heel snel lezen. Of heel snel rekenen. Of allebei. Maar de meeste kinderen leren niet alles even snel, of op dezelfde manier. Bij ons hoeft dat ook niet. Dat leggen we graag uit.


Onderwijs in kleine groepen

Elk kind groeit en ontwikkelt zich als hij of zij echt gezien wordt door de juf/meester. Wij vinden dit zo belangrijk voor kinderen, dat we werken in kleine groepen. Met een groep van maximaal 21 kinderen lukt het ons als leerkrachten om iedereen de ruimte te geven zichzelf te zijn, te ontdekken én te ontwikkelen.

Vertrouwen

In onze (kleine) groepen wordt eerst gewerkt aan vertrouwen: in jezelf én in de ander. Dit vertrouwen groeit door open en eerlijk te zijn naar elkaar. Daarnaast vormen we met elkaar een veilige groep die elke dag leert dat ‘samen’ vaak beter en leuker is dan ‘alleen’.

Ontwikkeling

Elk kind begint te leren als hij of zij zich veilig en vertrouwd voelt. Vanuit die stevige basis stimuleren we de nieuwgierigheid en het vakmanschap van de kinderen. We helpen de kinderen stap-voor-stap in hun ontwikkeling op het gebied van de kernvakken (taal en rekenen). Dit vullen we aan met kennis over zichzelf en de wereld om hen heen.

Instructie én zelf op onderzoek uit

Op de Globe wordt gewerkt in jaar- en themagroepen. De jaargroep is de basisgroep waarin kinderen elkaar ontmoeten, samen leren en werken. De kernvakken taal, lezen en rekenen komen in ieder geval in deze jaargroepen aan bod, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in ontwikkeling. De kinderen leren in hun jaargroep hoe ze zelfstandig kunnen werken, maar ook hoe ze samen kunnen werken. In de klas is er hulp van de leerkracht. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, krijgen dit van de eigen leerkracht of van een onderwijsassistent/ leraarondersteuner. Voor kinderen die bepaalde doelen al beheersen is er ook de mogelijkheid om wat moeilijker werk te maken zodat zij uitgedaagd blijven worden op hun eigen niveau. 

 

Omdat de verbondenheid en pedagogische basis versterkt kan worden in heterogene groepen, zitten kinderen ook wekelijks in een groepsdoorbroken themagroep. Thematisch onderwijs staat centraal, waarbij vakken als begrijpend lezen, wereldoriëntatie, kunst & cultuur een plek krijgen. Door jongere en oudere kinderen met elkaar te laten samenwerken ontstaan ook andere sociale vaardigheden. De school stimuleert dat kinderen zelf op onderzoek uitgaan; dit wakkert de leergierigheid aan en zorgt voor meer plezier in leren. 

 

In onze groepen 1-2 staat spelend leren centraal. Ook hier werken we vanuit thema’s, dichtbij de belevingswereld van kinderen, aan hun ontwikkeling. Woordenschat, taalontwikkeling en spel staan hierbij centraal. Dit kan binnen tijdens spelen & werken, maar ook buiten. 

Bewegen om beter te leren

Op onze school bewegen de kinderen zo veel mogelijk. Dat is niet alleen gezond, het helpt ook bij het leren en de concentratie. In iedere klas doen kinderen bewegingsspelletjes, tussen én tijdens de lessen. Zo blijven de kinderen ‘aan’ staan. In de onderbouw zijn er circuitlessen waarin bewegen vanzelf gebeurt: de kinderen rouleren tussen leermanieren. Ze maken sommen met behulp van spelletjes, in een toneelstukje, met blokjes of gewoon op papier.

 Voor kleuters uit groep 1 combineert de gymdocent de bewegingslessen met taal. Zo leren de kinderen (terwijl ze bewegen) woorden als ‘links’, ‘overheen’, ‘onderdoor’ en ‘schuin’. Hoe leuk is dat?

Naast bewegen in en om de klas, bewegen de kinderen natuurlijk ook tijdens de gymles. Op de Globe krijgen de kinderen drie keer per week gymles van vakleerkrachten. Soms krijgen ze les met hun eigen groep en op andere dagen samen met een andere groep. Hiermee stimuleren we het samen bewegen en samen spelen. 

Creativiteit gebruiken

Wat voor bewegen geldt, geldt ook voor creativiteit: het ondersteunt het leren. Alle kinderen krijgen lessen beeldende vorming en muziek/theater/drama. Vakdocenten geven deze lessen.

Atelier
Zelf doen, zelf voelen, zelf beleven, zelf maken. Ontdekken met welke materialen je kan werken en wat je allemaal kan maken. Dat gebeurt in het atelier. Dit is een aanvulling op de les beeldende vorming, waarin gericht vaardigheden worden aangeleerd. Kinderen worden in het atelier in kleine groepen begeleid om vanuit hun eigen interesse actief en creatief iets te creëren met allerlei materialen. Dat vergroot kennis, zelfvertrouwen en woordenschat.
Ieder kind gaat een periode in het jaar in een kleine groep naar het atelier. 

Dans, theater en muziek

Op de Globe krijgen de kinderen lessen in dans, theater en muziek. Deze worden verzorgd door een vakdocent vanuit Aslan Muziekcentrum.

Aslan Muziekcentrum biedt voor het basisonderwijs de leerlijnen muziek, dans, theater en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waardoor leerlingen zich dmv dans, theater en muziek ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het
echt een onderdeel van de Globe.

Discussiëren kun je leren

Ook taal leer je door te doen. De Globe heeft daarom standaard ‘Discussiëren Kun je Leren’ (DKJL) in het lesaanbod voor de bovenbouw. De kinderen vanaf groep 6 discussiëren met elkaar onder professionele begeleiding. Ze doen dat gedurende 6 weken, 1 keer per week. Zo leren ze hoe je met elkaar van mening kunt verschillen zonder ruzie te maken, of hoe je van standpunt kunt veranderen. De kinderen uit groep 7 en 8 nemen ter afsluiting deel aan een ‘battle’ voor kinderen uit heel Amsterdam.  

Passend onderwijs

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een omschrijving van de extra ondersteuning die de school kan bieden voor kinderen met bijvoorbeeld beperkingen of taalachterstanden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.